• Imára hangolódás

  Ennek a lelkigyakorlatnak minden egyes szakasza más módot kínál arra, hogy növekedjen benned a csend, amikor arra készülsz, hogy meghalld Isten szavát.

  Ennek a lelkigyakorlatnak minden egyes szakasza más módot kínál arra, hogy növekedjen benned a csend, hogy megtaláld a középpontodat, amikor arra készülsz, hogy meghalld Isten szavát. Ma kezdhetnéd azzal, hogy kézbe veszel valamilyen tárgyat, valamit, amit kényelmesen meg tudsz tartani. Lehet egy bögre, egy gyümölcs, egy madártoll vagy egy kavics. 

  Ha nincs semmi más a kezed ügyében, fókuszáld a figyelmed egy ruhadarabra, amelyet viselsz. Válassz ki valamit, és csak maradj vele csendben egy darabig.

  Most forgasd meg a tárgyat a kezedben. Nézd meg alaposan. Érezd meg, milyen a tapintása, milyen a súlya, sima vagy érdes, kemény vagy puha. Pár percig teljes figyelmedet összpontosítsd arra a tárgyra, amit tartasz.

  Most nézd meg még egyszer. Van rajta valami, amit első alkalommal nem vettél észre? Mi teszi különlegessé, egyetlenné a maga nemében? Még ha valami sorozatgyártott dologról van is szó, biztos találsz valamit rajta, ami megkülönbözteti a többi társától.

  Tölts még egy kis időt azzal, hogy értékeled azt a tárgyat, amit választottál, mint olyan valamit, ami végső soron Isten teremtésének része. Most hallgasd meg ezt a feltámadásról és életről szóló részt János evangéliumából... Az olvasmány után tarts egy kis csendet, és használd a Lectio Divina kalauzunkat, amely segít abban, hogy a Szentíráson mélyebben elmélkedhess.

 • Szentírási szakasz: Jn 11,1-45

  „Uram – szólította meg Márta Jézust –, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem. De most is tudom, hogy bármit kérsz az Istentől, megadja neked.” Jézus megnyugtatta: „Feltámad testvéred.”

  Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában volt egy beteg, Lázár. Ez a Mária kente meg az Urat olajjal és törölte meg a lábát a hajával. Az ő testvére, Lázár volt a beteg. A nővérek megüzenték neki: „Uram, akit szeretsz, beteg.” Ennek hallatára Jézus azt mondta: „Ez a betegség nem okozza halálát, hanem Isten dicsőségére lesz, hogy megdicsőüljön általa az Isten Fia.” Jézus szerette Mártát, a nővérét (Máriát) és Lázárt. Amikor meghallotta, hogy beteg, két napig még ott maradt, ahol volt, s akkor szólt a tanítványoknak: „Menjünk vissza Júdeába!” „Mester – felelték a tanítványok –, most akartak ott megkövezni a zsidók és újra odamész?” Jézus így válaszolt: „Nem tizenkét órája van a napnak? Aki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. Aki azonban éjszaka jár, megbotlik, mert nincs világossága.” Aztán így folytatta: „Barátunk, Lázár elaludt, de elmegyek és fölébresztem.” „Uram, ha alszik, akkor meggyógyul” – felelték a tanítványok. Jézus Lázár haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy alvásáról beszélt. Ezért Jézus világosan megmondta nekik: „Lázár meghalt. Miattatok örülök, hogy nem voltam ott, hogy higgyetek. De most menjünk el hozzá!” Tamás, akit melléknevén Didimusznak hívtak, így szólt a többi tanítványhoz: „Menjünk mi is, haljunk meg vele együtt!” Amikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja a sírban volt. Betánia Jeruzsálem közelében feküdt, mintegy tizenöt stádiumnyira. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy testvérük miatt vigasztalják őket. Amikor Márta meghallotta, hogy Jézus közeledik, eléje sietett, Mária pedig otthon maradt. „Uram – szólította meg Márta Jézust –, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem. De most is tudom, hogy bármit kérsz az Istentől, megadja neked.” Jézus megnyugtatta: „Feltámad testvéred.” „Tudom, hogy feltámad – mondta Márta – majd a feltámadáskor, az utolsó napon.” Jézus így folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” „Igen, Uram – felelte –, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön.” E szavakkal elment és hívta nővérét, Máriát. Halkan szólt neki: „Itt a Mester és hívat.” Ennek hallatára (Mária) gyorsan fölkelt és odasietett hozzá. Mert Jézus még nem ért le a faluba, hanem ott volt, ahol Márta találkozott vele. Amikor a zsidók, akik ott maradtak vele a házban és vigasztalták, látták, hogy Mária gyorsan feláll és elsiet, utánamentek. Azt gondolták, hogy a sírhoz megy sírni. Amikor Mária odaért, ahol Jézus volt, és meglátta, e szavakkal borult a lába elé: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem.” Amikor látta, hogy sírnak, Jézus lelke mélyéig megrendült. „Hova tettétek?” – kérdezte megindultan. „Gyere, Uram – felelték –, és nézd meg!” Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték: „Nézzétek, mennyire szerette!” Némelyek azonban így vélekedtek: „Ha a vaknak vissza tudta adni a szeme világát, azt nem tudta volna megakadályozni, hogy ne haljon meg?” Jézus szíve mélyéig megrendült, s odament a sírhoz, amely egy kővel eltorlaszolt barlang volt. „Hengerítsétek el a követ!” – szólt Jézus. De Márta, az elhunyt nővére tiltakozott: „Uram, már szaga van, hiszen negyednapos.” Jézus így felelt: „Nemde azt mondtam: ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét?” Erre elhengerítették a követ, Jézus pedig az égre emelte tekintetét és így imádkozott: „Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Tudom, hogy mindig meghallgatsz. Csak a köröttem álló nép miatt mondtam, hogy higgyék: te küldtél engem.” E szavak után hangosan beszólt: „Lázár, jöjj ki!” S a halott kijött. Lába és keze be volt pólyázva, az arcát meg kendő födte. Jézus szólt nekik: „Oldjátok fel, hogy tudjon járni.” A zsidók közül, akik fölkeresték Máriát, sokan látták, amit Jézus végbevitt, és hittek benne.

 • Elmélkedés

  • Két héttel Jézus halálának és feltámadásának ünnepe előtt arra hív az Egyház, hogy Lázár történetének átelmélkedésével készüljünk rá, Lázáréval, aki meghalt, de Jézus kihívta a sírból, és életre kelt. Összetett történet, sok szereplővel. Jézus uralja a drámát, ő van a középpontjában, kijelentve, hogy ő maga „a feltámadás és az élet”. Két fontos szereplő, Márta és Mária, Lázár testvérei, küszködtek azzal, hogy elfogadják ezt a kijelentést.

  • Mindkét nővér a maga módján reagál fivére halálára. Márta kimondja, hogy hisz abban, hogy testvére feltámad az utolsó napon, és amikor hallja Jézus szavait: „Én vagyok a feltámadás és az élet”, kifejezi, hogy hisz neki, mert „ő az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba”. Ám mikor Jézus odamegy a sírhoz, mintha elfeledkezne hitéről, és figyelmezteti Jézust, hogy testvére már négy napja halott.
  • Mária - akit úgy mutat be János evangélista a történet elején, hogy ő volt az, aki megkente Jézus lábát olajjal mintegy a temetésére készítve őt elő - , Lázár sírjához megy más gyászolókkal együtt, és szabad folyást enged könnyeinek. Úgy tűnik, ő sem hisz abban, hogy Jézus „a feltámadás és az élet”.

 • Beszélgess Istennel

  Képzeld magad egy pillanatra Lázár helyébe. Egy ilyen megtapasztalás után visszatérsz a mindennapi életedhez. Milyen lenne ez a visszatérés?

  • Jézus is sírva fakad, de az eredeti görög szövegben más szót használnak az ő sírására. Sokan úgy gondolják, hogy Jézus azért sír, mert fáj neki, hogy a két nővér hitetlenséget tanúsít testvérük halálakor. Viselkedésük amikor szembesülnek a halállal, nem illik olyan emberekhez, akik elfogadják Jézust mint „a feltámadást és az életet”. Ez az értékes, új, feltámadott élet jelenik meg a pillanatban, amikor Lázár előbukkan a sírból. Ha belehelyezkedsz a jelenetbe, te hogy reagáltál volna, amikor látod Lázárt előjönni a sziklasírból? Hitetlenkedve? Áhítattal? Esetleg félelemmel?

  • Lázár még mindig a temetési lepleket viselte, és csak azért tért vissza az életbe, hogy majd újra meghaljon. Nem annyira feltámadt, mint inkább újjáéledt. Ezzel ellentétben, amikor Jézus feltámadt a sziklasírból Húsvét napján, hátrahagyta a temetési lepleket a sziklasírban (Jn 20, 6-7). Képzeld el egy pillanatra, hogy te vagy Lázár....visszatérni a mindennapi életbe ez után az élmény után...milyen lehetett?
  • Lázár feltámadás utáni új élete arról az új életről tanít minket, melyet Istentől kaptunk ajándékba az évente megünnepelt húsvéti események eredményeként. Vidd az Úr elé, amit a mai imaalkalom felszínre hozott a lelkedben.…

Nyitólap