• Visszatekintés a lelkigyakorlatra

  Gondolkodj el azon, milyen, mikor Isten rád néz!
  • A Lelkigyakorlatokban Loyolai Ignác sokféle módszert javasol az összeszedettség eléréséhez az imaóra elején. Ezek egyike igen egyszerű, de mikor először találkozunk vele, furcsának tűnhet. „Gondolkodj el, milyen az, hogy Isten, a mi Urunk, néz téged” – javasolja. Mi az első reakciód, mikor ezt a kérést hallod?
  • Az evangéliumokban több helyen is olvashatunk arról, hogy Jézus rátekint valakire, mintha felmérné az illetőt. De tekintete mindig együttérző, sosem élesen bíráló tekintet. Ez talán segít megérteni, mi járhatott Ignác fejében. Gondolkodj el néhány percig azon, milyen, mikor Isten rád néz.
  • Jézus az emberarcú Isten. Ezért szó szerint vehetjük a kérést, magunk elé képzelhetjük Krisztus arcát, ahogy ránk pillant, és tekintete megpihen rajtunk. Hogyan tudnád leírni azt a tekintetet, ha valaki megkérdezné, milyennek látod?
  • Hagyd, hogy rajtad nyugodjon Jézus tekintete, mialatt János evangéliumát olvasod vagy hallgatod:
 • Olvasmány

  Jn 20, 1-18

  A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették.” Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, s látta a gyolcsot, de nem ment be. Nem sokkal később Péter is odaért, bement a sírba és ő is látta az otthagyott gyolcsot meg a kendőt, amellyel a fejét befödték. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. Most már a másik tanítvány is bement, aki először ért oda a sírhoz. Látta és hitt. Eddig ugyanis nem értették az Írást, amely szerint föl kellett támadnia a halálból. Ezután a tanítványok visszatértek övéikhez.
  Mária ott állt a sír előtt és sírt. Amint így sírdogált, egyszer csak benézett a sírba. Látta, hogy ott, ahol Jézus teste volt, két fehér ruhába öltözött angyal ül, az egyik fejtől, a másik lábtól. Megszólították: „Asszony, miért sírsz?” „Mert elvitték Uramat – felelte –, s nem tudom, hová tették.” E szavakkal hátrafordult, s látta Jézust, amint ott állt, de nem tudta róla, hogy Jézus. Jézus megkérdezte: „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” Abban a hiszemben, hogy a kertész áll mögötte, így felelt neki: „Uram, ha te vitted el, mondd meg, hova tetted, hogy elvihessem magammal.” Jézus most nevén szólította: „Mária!” Erre megfordult, s csak ennyit mondott: „Rabboni”, ami annyit jelent, mint „Mester”. Jézus ezt mondta neki: „Engedj! Még nem mentem föl Atyámhoz. Inkább menj el testvéreimhez és vidd nekik hírül: Fölmegyek Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, Istenemhez és a ti Istenetekhez.” Mária Magdolna elment, és hírül adta a tanítványoknak: „Láttam az Urat, s ezt mondta nekem.”

 • Szemlélődés

  Mikor a sírhoz ér, látja, hogy a kő el van hengerítve.
  • Képzeld el a jelenetet. Közeleg a hajnal, de még sötét van, és amint vége a szabbatnak Mária Magdolna kimegy szeretett Jézusának sírjához. El tudod képzelni, mit érzett, mikor elindult a sötétben?
  • Valószínű nagyon keveset aludt az éjjel. Talán az Énekek éneke járt az eszében: “Éjszaka, ágyamban, kerestem, akit szeret a lelkem. De hiába kerestem, nem találtam.”
  • Meg akarja kenni a holttestet. De ki gördíti el a követ? Mikor elér a sírhoz, a kő már nincs a helyén. Jézus teste eltűnt. Valaki elrabolta a szeretett férfi testét! A sír üres, éppolyan üres, mint Mária lelke. Elfut Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, “akit Jézus szeretett”,  és kiáltva mondja nekik: „Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették.” Péter és a másik tanítvány is odafutnak a sírhoz. Ezen a hajnalon mintha mindenki szaladna. Félelemből futnak? Vagy azért mert összezavarodtak? Azért szaladnak, mert Jézus eltűnt? Hova lett Jézus?
 • Találkozás az Úrral

  Hogyan ismered fel az Úr jelenlétét életedben?
  • Mária ott állt a sír előtt és sírt.” A tanítványok otthagyják Máriát egyedül a fájdalmával. Nem értik meg a fájdalmát. Zavarja őket az asszonyi könny. Nem tudnak vele mit kezdeni, inkább hazatérnek. Mária sírva előrehajol, hogy benézzen az üres sírba. Két angyalt lát azon a helyen, ahol Jézus teste feküdt. „Asszony, miért sírsz?” – kérdezik. „Mert elvitték Uramat” – feleli –, “s nem tudom, hová tették.” Tudja biztosan, hogy Jézus halott, nem tartja furcsának, mit keresnek ott az angyalok. Aztán megfordul, és ott áll előtte Jézus, de ő nem ismeri fel. .
  • Amit az Úr a sírnál kérdez Máriától, felidézi Jézus első kérdését János evangéliumában:  “Kit keresel”? Neked mi a válaszod?
  • Aztán Jézus halkan megszólítja: “Mária”. Nevén szólítja azt, aki olyan kétségbeesetten keresi a holttestet.  De Jézus találja meg Máriát. Jézus és Mária Magdolna kapcsolata különlegesen egyedi. Ezért ismeri fel Mária Magdolna arról, ahogy Jézus kimondja az ő nevét. Téged milyen néven szólít az Úr? Hogyan veszed észre jelenlétét az életedben?
 • Találkozás az Úrral

  Oszd meg az Úrral érzéseidet, gondolataidat!
  • Az, hogy Jézus Máriát nevén szólítja, felidézi Izajás próféta szavait: “Ne félj, mert megváltalak; neveden szólítalak: az enyém vagy.... Mert drága vagy a szememben, mert becses vagy nekem és szeretlek” (Iz 43, 1.4.). Mária újszerű kapcsolatot fedez fel Jézussal. Nem birtokolhatja, nem kapaszkodhat rá, nem várhatja el, hogy egyedül őt szeresse. Nem ragaszkodhat a múlthoz, a jelen pillanatban kell élnie egy új, sokkal bensőbb kapcsolatban a feltámadt Jézussal. Te nem ragaszkodsz valami múltbeli képhez Jézusról, ahhoz, ahogy régen viszonyultál Hozzá? A mostani lelkigyakorlat során nem kaptál meghívást az eddiginél mélyebb kapcsolatra Jézussal?
  • Mária felkiált: “Rabboni!” A gyászkönnyek árja elapad, Mária Magdolna leomlik Jézus elé, és átkarolja a lábát. Ám Jézus így szól hozzá: „Engedj! Még nem mentem föl Atyámhoz. Inkább menj el testvéreimhez és vidd nekik hírül: Fölmegyek Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, Istenemhez és a ti Istenetekhez.” Figyeld meg, hogy Jézus már nem tanítványainak vagy barátainak mondja követőit; mostantól fogva ők a testvérei! Atyja az ő Édesapjuk, a mi Édesapánk; Istene az ő Istenük, a mi Istenünk. Tudsz így, testvéredként gondolni Jézusra? Milyen érzéseket vált ki ez benned?
  • Van valami nagyon alázatos a feltámadás történetében. A feltámadt Jézus nem győztesként jelenik meg, hogy megalázza azokat, akik őt megalázták. Mária Magdolnának jelenik meg egyedül a kertben, Máriának, akit szeret, akinek megbocsátott. Egy új nap, egy új teremtés reggele van. Elküldi őt a közösséghez. Milyen nehéz lehet kiszakadni a Jézussal való meghitt találkozásból, és elmenni a közösségbe, szembesülni annak szükségleteivel, elvárásaival! Valami hasonlót érzel most? Érzed, hogy neked is küldetésbe kell menned ez után a lelkigyakorlat után? Oszd meg az Úrral érzéseidet, gondolataidat.
 • Visszatekintés a lelkigyakorlatra

  Szánj egy kis időt arra, hogy hálát adj Istennek!
  • Mielőtt bevégeznénk ezt a lelkigyakorlatot, jó, ha visszatekintesz, és számba veszed, mi az, ami megmarad, amit magaddal tudsz vinni a következő hetekre, hónapokra. Mondjuk, válassz három szót, amikkel jellemezni tudnád a Pray-As-You-Go és a Megszentelt Tér ezévi nagyböjti lelkigyakorlatának élményét.
  • Ki tudsz emelni egyet az imaidők közül, vagy a szentírási szövegek, a képek közül, ami különlegesen megmaradt benned? Ha igen, melyik az? Érdemes pár percet rászánni, hogy amennyire lehetséges, újraéld azt az imádságot, megfigyeld, milyen gondolatok és érzések vannak most benned, ahogy visszagondolsz rá.
  • Melyik asszony volt a legnagyobb hatással rád? Történetük mely része érintett meg legjobban?
  • Talán észrevettél valamilyen változást magadban, az imádkozásodban az elmúlt hetekben, mióta elkezdted a lelkigyakorlatot. Talán az elején kértél Istentől valami különös kegyelmi ajándékot, és most úgy érzed, részben vagy egészen megkaptad, amit kértél. Lehetséges, hogy Isten jóval többet adott neked, mint amennyit kértél, vagy el tudtál képzelni, mikor elindultunk együtt ezen az úton. Szánj egy kis időt rá, hogy hálát adj Istennek mindazért, amit tett veled az elmúlt időszakban.
 • Előre tekintés

  • Most nézz előre a következő néhány napra, hétre. Maradt valami elvarratlan szál a lelkigyakorlatból? Életednek egy területe talán, ahol érzed, hogy Isten még keményen dolgozik, vagy valamilyen ajándék, amit még nem kaptál meg? Kérd Istentől, amiről tudod, hogy szükséged van rá a közeljövőben.
  • A középkori misztikus, Eckhart mester, azt tartotta, hogy ha egész életünkben csak egyetlen imát mondanánk, azt hogy: “Köszönöm” az is elég lenne. A következő néhány percben köszönd meg Istennek a szenvedéstörténetben részt vevő asszonyok hitét és bizonyságtételét, és adj hálát a Feltámadott Úrnak mindazokért, akik veled és érted imádkozták végig ezt a nagyböjti lelkigyakorlatot.
 • Visszajelzés

  Mindig örömet okoz, ha hallunk azokról, akik elvégezték lelkigyakorlatunkat. Kérjük, használd visszajelző űrlapunkat gondolataid megosztására.

Nyitólap